Wrocław, dnia 22.03.2017 r.

MBP/DA/340/15/17

Wg rozdzielnika

 

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) odpowiadamy na zapytania , które wpłynęły do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZPBD- 2 /17 na dostawę sprzętu komputerowego filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Nie, Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera - oprogramowanie może zostać zainstalowane przez firmę dostarczającą sprzęt komputerowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), Zamawiający wymaga także aby certyfikat autentyczności zawierał unikalny klucz produktu/

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Tak, Zamawiający sprawdzi certyfikaty autentyczności oraz zweryfikuje, czy system operacyjny został poprawnie aktywowany.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

 

 Andrzej Ociepa,  Dyrektor MBP


numer sprawy: ZPBD -2/17

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Przedmiot postępowania dotyczy:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Zamawiający:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ulica Sztabowa 98

kod pocztowy 53-310 Miejscowość; WROCŁAW

strona internetowa: www.biblioteka.wroc.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Telefon, faks: (071) 364-69-68, 364-69-73.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Jednostka centralna – 31 sztuk

Komputer all in one – 5 sztuk

Komputer all in one z ekranem dotykowym – 1 sztuka

Notebook – 1 sztuka

Słuchawki nauszne przewodowe – 5 sztuk

Listwa zasilająca – 8 sztuk

Monitor w kolorze czarnym – 6 sztuk

Office 2016 Professional Plus PL EDU MOLP – 37 licencji

Drukarka – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 9 do SIWZ)

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

30230000-0 sprzęt związany z komputerami

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30231300-0 monitory ekranowe

30231320-6 monitory dotykowe

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

72260000-5 usługi w zakresie oprogramowania

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania: 20 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Informacja o zamówieniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22ust. 1;

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W tym zakresie Zamawiający wymaga od Dostawcy: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu komputerowego wraz z montażem o wartości min. 75  000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą

spełniać łącznie.

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 i 2.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez

Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.

 1. wniosą wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych ) przed upływem terminu składania ofert.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Dostawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do Dostawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Jeżeli oferta Dostawców, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Dostawców.
 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Dostawcę w złożonej ofercie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
 5. Warunki szczegółowe wymagane od Dostawców:
 6. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia rękojmi i gwarancji na okres trzech lat. Wady sprzętu wykryte w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (faks lub mail), a w wypadku niemożności dotrzymania terminu, Dostawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o identycznych parametrach;
 7. Dostawca odbiera wadliwy sprzęt i dostarcza naprawiony na własny koszt do miejsc wyznaczonego przez Zamawiającego;
 8. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i dokonać montażu przedmiotu zamówienia w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie Wrocławia, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy;
 9. firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 1. jest niezgodna z ustawą;
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
 8. Dostawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Dostawca składa następujące dokumenty:

 1. Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o podwykonawstwie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zmawiający żąda złożenia podpisanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten musi przedłożyć każdy z podmiotów.

 1. W celu wykazania spełniania przez Dostawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia:

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu komputerowego wraz z montażem o wartości min. 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Dostawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Wzór wykazu, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

 1. Jeżeli Dostawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-6 ustawy. Zamawiający w celu oceny czy Dostawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Dostawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotów, oddających do dyspozycji Dostawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w formie oryginałów (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
 2. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,
 3. w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne),
 4. w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia
 5. jaki stosunek łączy Dostawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa, zlecenie, umowa o współprace, kontrakt, inne).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 25 ust 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Dostawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 1. Kserokopię pokwitowania za wpłacone wadium lub oryginalny dokument wybranej przez Dostawcę formy wadium (poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancja bankowe; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)).
 2. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji, należy wraz z ofertą dostarczyć testy wykonane programem PassMark CPU Mark.
 3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 4. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 5. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.
 2. Dokumenty wymagane dla każdego partnera z osobna w przypadku składania oferty wspólnej.
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
 4. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dostawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Dostawców występujących wspólnie oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej każdy z Dostawców musi złożyć oddzielnie.

 1. Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Dostawcy złożyć w ofercie.
 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
 3. Wypełniony i podpisany formularz z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ.

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 2. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania.

3.   Wadium może być wnoszone w pieniądzu na konto nr PKO BP SA I O/Wrocław

nr 70 1020 5226 0000 6102 0416 0651 lub w innych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4.   Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z

postępowania bez rozpatrywania.

5.   Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Dostawcami.

Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Dostawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ul. Sztabowa 98,

53-310 Wrocław,

faksem: nr (071) 364-69-73

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami:

Joanna Łuszpińska, tel. (071) 364-69-68 wew. 629, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XI. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany ofertą w ciągu 30 kolejnych dni, liczonych z upływem terminu składania ofert.

 

XII. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego;

Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310

Miejscowość: WROCŁAW

Pokój nr 209 (sekretariat I p.)

do dnia 30/03/2017 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Dostawcom.

 1. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego;

Nazwa Zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310 Miejscowość, WROCŁAW

Pokój nr 305 (II p.), dnia 30 marca 2017 r. godz. 11:10.

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 5 niniejszej specyfikacji.

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z wykonaniem zamówienia.

 1. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XV. Kryteria oceny oferty

 1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

 1. Cena - 60%;

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

 

cena oferowana minimalna brutto

cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%

cena badanej oferty brutto

 

 1. termin wykonania zamówienia – 10%

za każdy 1 dzień skrócenia terminu zamówienia Zamawiający przyzna 1%

Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia do 10 dni poniżej maksymalny termin wykonania zamówienia.

                                                                     

 

ilość dni oferowanych

skrócenie terminu wykonania zamówienia=-------------------------------------- x 100 pkt. x 10%                                                               

10 (max. ilość dni oferowanych)

 

W przypadku zaoferowania krótszego terminu wykonania zamówienia, liczba punktów będzie liczona jak dla 10 dni.

 

 1. WYDŁUŻENIE GWARANCJI – 20%

Wymagana minimalna gwarancja - 36 miesięcy.

Wykonawca może wydłużyć gwarancję o 24 miesiące ponad minimalną wymaganą gwarancję.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

 

liczba miesięcy zaoferowanego wydłużenia gwarancji (max 24 miesiące)

wydłużenie gwarancji = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. x 20%

24 (maksymalna liczba miesięcy przewidziana przez Zamawiającego na wydłużenie gwarancji)

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy liczba punktów będzie liczona jak dla gwarancji 36 miesięcznej.

 1. SZYBKOŚĆ REAKCJI SERWISU – 10 %

za każdy 1 dzień skrócenia terminu naprawy wyposażenia Zamawiający przyzna 2 %

Wykonawca może skrócić termin naprawy do 2 dni roboczych.

 1. Wynik:

Zamawiający udziela zamówienia Dostawcy, który zdobył największą ilość punktów procentowych.

 

Wrocław, dnia 20 marca 2017 r.

 

Początek strony