Wrocław, 18.08.2017 r.

MBP/DA/340/42/17

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 92 ust. l pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (ZPBDPŚ-5/17), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 559808-N-2017 - wybrano następującą ofertę:

 

FHU ANEX WIESŁAW STANUSZEK

ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów

(Oferent otrzymał najwyższą ilość punktów z oceny ofert -100 pkt. % (cena 60 pkt. %, termin wykonania zamówienia 20 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %)

 

Ponadto w przetargu udział wzięły przedsiębiorstwa:

Alnag Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54 a, 30-206 Kraków

otrzymał 67 pkt. %

(cena 27 pkt. %, termin wykonania zamówienia 20 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %)

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta po dniu 25.08.2017 r. (podstawa prawna: art. 94 ust.1 pkt 2wyżej wymienionej ustawy).

 

Andrzej Ociepa

Dyrektor MBP

Początek strony