Wrocław, dnia 29.08.2017 r.

Oferta cenowa dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie przeglądów instalacji gazowych i regulacji kotłów gazowych wraz z konserwacją i drobnymi naprawami, które nie wymagają wymiany części zamiennych oraz wykonanie przeglądów kominiarskich w następujących filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:

1)         Filia nr 9 przy ul. Wielkopolskiej 16,

2)         Filia nr 24 przy ul. Parkowej 38/40,

3)         Filia nr 26 przy ul. Olszewskiego 85 a,

4)         Filia nr 32 przy ul. 9 Maja 26,

5)         Filia nr 45 przy ul. Traugutta 82,

Zakres przedmiotu umowy:

1.         Konserwacja i przeglądy pieców

1)         czyszczenie palników kotłów ręczne i chemiczne,

2)         czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów,

3)         czyszczenie elektrody zapłonowej,

4)         regulacja palnika i analiza spalin,

5)         sprawdzenie i regulacja nastawów naczyń zamkniętych,

6)         sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej i uzupełnienia wodą,

7)         sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa),

            manometrów i termometrów, usunięcie ewentualnych usterek),

8)         sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki,

9)         sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz systemu detekcji gazu

10)       konserwacja nie wymieniona powyżej a wymagana w instrukcji obsługi urządzeń

            grzewczych,

11)       uruchomienie urządzeń grzewczych,

12)       po sezonie grzewczym, zabezpieczeniu urządzeń oraz przygotowaniu do eksploatacji do sezonu letniego

2.         Przeglądy kominiarskie:

1)         badanie drożności przewodów kominowych,

2)         badanie prawidłowości podłączeń w tym ilości i rodzaju podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego,

3)         stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

4)         stan techniczny łączników, rur za piecowych,

5)         prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych oraz wielkości ich powierzchni

czynnej, czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu;

6)         badanie prawidłowości ciągu kominowego,

7)         badanie szczelności przewodów kominowych

8)         ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa,

9)         konserwacja nie wymieniona powyżej a wymagana zgodnie z właściwymi przepisami.

Główne postanowienia umowy:

 1. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany części w kotłach gazowych Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do tych prac uzgodni z Zamawiającym całkowity koszt wykonania naprawy.
 2. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do tych prac uzgodni z Zamawiającym koszty usunięcia awarii. Roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym na podstawie aktualnych KNR-ów i zeszytów SEKOCENBUDU.
 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na części wymienione w kotłach gazowych począwszy od daty odbioru wykonanej naprawy lub usunięcia awarii. W przypadku zgłoszenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Termin usunięcia wad strony określą protokolarnie.
 4. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły wykonania przeglądów, protokół odbioru napraw lub protokół usunięcia awarii.
 5. Do obowiązków konserwatora wyznaczonego przez Wykonawcę i zakresu konserwacji należy dbanie o prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem oraz bezpieczne działanie urządzenia.
 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 7. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
 8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania przeglądów   w   wysokości   1%   wynagrodzenia   brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dnia, w którym przeglądy powinny być zrobione.
 9. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 10. za nieterminowe przystąpienie do usuwania awarii w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu terminu wyznaczonego na przyjazd do miejsca zdarzenia.
 11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Czas reakcji na zgłoszenie drogą e-mailową lub telefonicznie – max. 12 godzin.

Dojazd wliczony w cenę usługi.

                                                     (opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości urządzeń grzewczych na filiach MBP.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.09.2017 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                 (adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Pozdrawiam

Joanna Łuszpińska
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
(71) 364-69-68 wew. 629

Początek strony