Wrocław, dnia 21.11.2017 r.


Oferta cenowa dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego usługę kompleksowego sprzątania Filii nr 11 Miejskiej biblioteki Publicznej we Wrocławiu w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Fama przy ul. Bolesława Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław o powierzchni nie większej niż 1 303,94 m2. Wykonawca Będzie zobowiązany do sprzątania CBK Fama w wymiarze 60 godzin tygodniowo w godzinach od 7.00 do 14.00 i od 17.00 do 20.00. Zamawiający zastrzega sobie zmiany godzin pracy.

Limit 60 godzin tygodniowo obejmuje także sprzątanie w soboty lub niedziele podczas Wydarzeń organizowanych przez CBK Fama w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.

Wydarzenia w CBK Fama organizowane w soboty lub niedziele przez podmioty zewnętrzne
(wynajem pomieszczeń) będą dodatkowo płatne na podstawie oddzielnie zawartej umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. CODZIENNIE:
– całościowe zamiatanie i zmywanie parkietów, terakoty oraz pozostałych podłóg,
– odkurzanie wykładzin podłogowych, dywanów,
– ścieranie kurzy z parapetów, mebli, poręczy i sprzętów (komputerów, ekranów, głośników, klawiatur, myszek, skanerów, drukarek, telefonów, kas fiskalnych, radia itp.),
– opróżnianie koszy na śmieci, niszczarek i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach oraz segregacja odpadów wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich w odpowiednich pojemnikach,
– usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych,
– porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, pisuary, kabiny prysznicowe, podajniki na mydło, ręczniki i papier itp.),
– bieżące uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.

2. RAZ W TYGODNIU:
– ścieranie kurzy z półek obok książek,
– mycie szklanych drzwi (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie kraty wystawienniczej (łącznie ze zdjęciem książek),
– mycie zlewozmywaków,
– mycie luster oraz glazury ściennej we wszystkich pomieszczeniach (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– sprzątanie tarasów – nie częściej niż raz w tygodniu na zlecenie Zamawiającego.

3. RAZ W MIESIĄCU
– mycie koszy na śmieci,
– mycie grzejników,
– czyszczenie krzeseł,
– mycie góry regałów,
– mycie wózków do książek.

4. RAZ NA TRZY MIESIĘCE
– mycie całościowe regałów (łącznie ze zdejmowaniem książek) oraz pozostałych regałów,
– sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i przyległych

5. RAZ NA PÓŁ ROKU
– pranie wykładzin podłogowych oraz dywanów (nie więcej niż 113 m2),
– Czyszczenie rolet i żaluzji.

6. Inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku.
Termin wykonania usługi od 01.01.2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów cywilnoprawnych osób, które będą pracować na obiekcie w ciągu tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
Zamawiający zapewni odkurzacz oraz maszynę szorująco – zbierającą Lavor Free Evo 50E. Materiały eksploatacyjne do przedmiotowych urządzeń oraz środki chemii gospodarczej i środki higieniczne zapewnia Wykonawca. Urządzenie i środki chemiczne do prania wykładziny dywanowej zapewni Wykonawca.
Płyny, które Zamawiający obowiązkowo wymaga do czyszczenia podłóg:
EUKULA EUKU-WAX środek do czyszczenia podłóg drewnianych
koncentrat środka czyszczącego NEUTRAFLOOR
koncentrat środka czyszczącego Floornet Forte

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.
1) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
2) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu.
4) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu zamówienia, zmieniając odpowiednio opisy poszczególnych pozycji z „brutto” na „netto”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

(opis przedmiotu zamówienia)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2017 r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
                                                ul. Sztabowa 98
                                                53-310 Wrocław

– za pośrednictwem faksu (71) 364-69-68 wew. 640 lub

                                                         (nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                          (adres e-mail)

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

Początek strony