numer sprawy: ZPBD -3/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Przedmiot postępowania dotyczy:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU

I. Zamawiający:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ulica Sztabowa 98

kod pocztowy 53-310 Miejscowość; WROCŁAW

strona internetowa: www.biblioteka.wroc.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Telefon, faks: (071) 364-69-68, 364-69-73.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Używana, poleasingowa jednostka centralna w ilości 35 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 9 do SIWZ)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30237200-1 Akcesoria komputerowe

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania: 15 dni od dnia podpisania umowy.

V. Informacja o zamówieniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający może maksymalnie zwiększyć ilość jednostek centralnych o 5 szt. Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia ilości zamówienia podstawowego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22ust. 1;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W tym zakresie Zamawiający wymaga od Dostawcy: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu i oprogramowania komputerowego o wartości min. 25  000,00 zł każda (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 i 2.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez

Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.
5) wniosą wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Dostawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do Dostawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Jeżeli oferta Dostawców, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Dostawców.

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Dostawcę w złożonej ofercie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

5. Warunki szczegółowe wymagane od Dostawców:
1) Dostawca zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji.
2) Wady sprzętu wykryte w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (faks lub mail), a w wypadku niemożności dotrzymania terminu, Dostawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach;
3) Dostawca odbiera wadliwy sprzęt i dostarcza naprawiony na własny koszt do miejsc wyznaczonego przez Zamawiającego;
4) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiotu zamówienia w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie Wrocławia, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Dostawca składa następujące dokumenty:

 1. Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o podwykonawstwie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zmawiający żąda złożenia podpisanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten musi przedłożyć każdy z podmiotów.
3. W celu wykazania spełniania przez Dostawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia:

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu i oprogramowania komputerowego o wartości min. 25 000,00 zł każda (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Dostawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Wzór wykazu, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

4. Jeżeli Dostawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-6 ustawy. Zamawiający w celu oceny czy Dostawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Dostawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotów, oddających do dyspozycji Dostawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w formie oryginałów (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
1) jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,
2) w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne),
3) w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia
4) jaki stosunek łączy Dostawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa, zlecenie, umowa o współprace, kontrakt, inne).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 25 ust 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Dostawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Kserokopię pokwitowania za wpłacone wadium lub oryginalny dokument wybranej przez Dostawcę formy wadium (poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancja bankowe; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

6. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.

8. Dokumenty wymagane dla każdego partnera z osobna w przypadku składania oferty wspólnej.
1) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
3) Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.
9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dostawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Dostawców występujących wspólnie oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej każdy z Dostawców musi złożyć oddzielnie.
10. Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Dostawcy złożyć w ofercie.
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Wypełniony i podpisany formularz z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ;
3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
 2. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania.

3.    Wadium może być wnoszone w pieniądzu na konto nr PKO BP SA I O/Wrocław

nr 70 1020 5226 0000 6102 0416 0651 lub w innych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4.    Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z

postępowania bez rozpatrywania.

5.    Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami.

Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Dostawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ul. Sztabowa 98,

53-310 Wrocław,

faksem: nr (071) 364-69-73

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami:

Joanna Łuszpińska, tel. (071) 364-69-68 wew. 629, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany ofertą w ciągu 30 kolejnych dni, liczonych z upływem terminu składania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta winna być złożona w języku polskim;

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego;

Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310

Miejscowość: WROCŁAW

Pokój nr 209 (sekretariat I p.)

do dnia 22/10/2018 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Dostawcom.

3. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego;

Nazwa Zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310 Miejscowość, WROCŁAW

Pokój nr 305 (II p.), dnia 22 października 2018 r. godz. 11:10.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowoi słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 6 niniejszej specyfikacji.
 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XV. Kryteria oceny oferty

 1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

1) Cena - 60%;

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

cena = cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 60%

2) SZYBKOŚĆ REAKCJI SERWISU – 20 %

za każdy 1 dzień roboczy skrócenia terminu naprawy wyposażenia Zamawiający przyzna 4 %

Wykonawca może skrócić termin naprawy do 2 dni roboczych.

3) termin wykonania zamówienia – 20%

za każdy 1 dzień skrócenia terminu zamówienia Zamawiający przyzna 2%

Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia do 10 dni poniżej maksymalny termin wykonania zamówienia.

skrócenie terminu wykonania zamówienia= ilość dni oferowanych / 10 (max. ilość dni oferowanych) x 100 pkt. x 20%                                                                                      

2. Wynik:

Zamawiający udziela zamówienia Dostawcy, który zdobył największą ilość punktów procentowych.

 

Wrocław, dnia 10 października 2018 r

Dyrektor MBP Andrzej Ociepa

Początek strony