Wrocław, dnia 22.11.2018 r.


Oferta cenowa dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego usługę kompleksowego sprzątania w następujących filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:
1) Filia nr 5 ul. Namysłowska 8
2) CBK Fama ul. B. Krzywoustego 286
3) Filia nr 58 pl. Teatralny 5.
Każda filia stanowi osobną część zamówienia.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
I. Filia nr 5 ul. Namysłowska 8 o powierzchni 619,00 m2
Wykonawca Będzie zobowiązany do sprzątania w Filii nr 5 w wymiarze 20 godzin tygodniowo w godzinach od 8.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie zmiany godzin pracy. Limit 20 godzin tygodniowo obejmuje także sprzątanie podczas Wydarzeń organizowanych w filii w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
1. CODZIENNIE:
– całościowe zamiatanie wszystkich podłóg,
– odkurzanie wykładzin podłogowych, dywanów oraz trybuny
– ścieranie kurzy z mebli i sprzętów (komputerów, ekranów, głośników, klawiatur, myszek, skanerów, drukarek, bramek, telefonów, kas fiskalnych, radia itp.),
– opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach oraz segregacja odpadów wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich w odpowiednich pojemnikach,
– porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienki i jej wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, podajniki na mydło, ręczniki i papier itp.),
– bieżące uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.

2. RAZ W TYGODNIU:
– ścieranie kurzy z półek obok książek,
– mycie szklanych ścian oraz drzwi (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie zlewozmywaków,
– mycie luster oraz glazury ściennej we wszystkich pomieszczeniach (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie maszyną szorująco – zbierającą Scrubtec 343E wszystkich podłóg

3. RAZ W MIESIĄCU
– mycie koszy na śmieci,
– czyszczenie krzeseł,
– mycie góry regałów,
– mycie wózków do książek.

4. RAZ NA TRZY MIESIĘCE
– mycie całościowe regałów (łącznie ze zdejmowaniem książek) oraz pozostałych regałów,
– sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i przyległych

5. RAZ NA PÓŁ ROKU
– pranie wykładzin podłogowych, siedzisk tapicerowanych, puf oraz dywanów oraz trybuny

6. Inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości w filii.

II. CBK Fama ul. B. Krzywoustego 286 o łącznej powierzchni 1 303,96 m2
Wykonawca Będzie zobowiązany do sprzątania CBK Fama w wymiarze 60 godzin tygodniowo w godzinach od 7.00 do 14.00 i od 17.00 do 20.00. Zamawiający zastrzega sobie zmiany godzin pracy. Limit 60 godzin tygodniowo obejmuje także sprzątanie w soboty lub niedziele podczas Wydarzeń organizowanych przez CBK Fama w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
Wydarzenia w CBK Fama organizowane w soboty lub niedziele przez podmioty zewnętrzne
( wynajem pomieszczeń) będą dodatkowo płatne na podstawie oddzielnie zawartej umowy.
1. CODZIENNIE:
– całościowe zamiatanie i zmywanie parkietów, terakoty oraz pozostałych podłóg z pomocą maszyny szorująco – zbierającej Lavor Free Evo 50E ,
– odkurzanie wykładzin podłogowych, dywanów,
– ścieranie kurzy z parapetów, mebli, poręczy i sprzętów (komputerów, ekranów, głośników, klawiatur, myszek, skanerów, drukarek, telefonów, kas fiskalnych, radia itp.),
– opróżnianie koszy na śmieci, niszczarek i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach oraz segregacja odpadów wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich w odpowiednich pojemnikach,
– usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych,
– porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, pisuary, kabiny prysznicowe, podajniki na mydło, ręczniki i papier itp.),
– bieżące uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.

2. RAZ W TYGODNIU:
– ścieranie kurzy z półek obok książek,
– mycie szklanych drzwi (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie kraty wystawienniczej (łącznie ze zdjęciem książek),
– mycie zlewozmywaków,
– mycie luster oraz glazury ściennej we wszystkich pomieszczeniach (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie neonu
– sprzątanie tarasów – nie częściej niż raz w tygodniu na zlecenie Zamawiającego.

3. RAZ W MIESIĄCU
– mycie koszy na śmieci,
– mycie grzejników,
– mycie lamp,
– czyszczenie krzeseł,
– mycie góry regałów,
– mycie wózków do książek.

4. RAZ NA TRZY MIESIĘCE
– mycie całościowe regałów (łącznie ze zdejmowaniem książek) oraz pozostałych regałów,
– sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i przyległych

5. RAZ NA PÓŁ ROKU
– pranie wykładzin podłogowych oraz dywanów (nie więcej niż 113 m2),
– pranie tapicerek na kanapach, stołkach, stołkach dziecięcych i parapetach (poduchy).
– Czyszczenie rolet i żaluzji.

6. Inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku.

7. Płyny, które Zamawiający obowiązkowo wymaga do czyszczenia podłóg:
EUKULA EUKU-WAX środek do czyszczenia podłóg drewnianych
koncentrat środka czyszczącego NEUTRAFLOOR
koncentrat środka czyszczącego Floornet Forte

III. Filia nr 58 pl. Teatralny 5 o powierzchni 867,00 m2
Wykonawca Będzie zobowiązany do sprzątania w Filii nr 58 w wymiarze 44 godzin tygodniowo, w godzinach od 8.00 do 16.00. od poniedziałku do piątku i w godzinach od 8.00 do 12.00 w soboty. Zamawiający zastrzega sobie zmiany godzin pracy. Limit 44 godzin tygodniowo, obejmuje także sprzątanie w soboty lub niedziele podczas Wydarzeń organizowanych w filii w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
1. CODZIENNIE:
– całościowe zamiatanie i zmywanie maszynowe podłogi maszyną czyszczącą Numatic, terakoty oraz ręcznie pozostałych powierzchni w tym schodów
– ścieranie kurzy z parapetów, mebli, stołów, poręczy i sprzętów (komputerów, ekranów, głośników, klawiatur, myszek, skanerów, drukarek, telefonów, kas fiskalnych, radia itp.),
– opróżnianie koszy na śmieci, niszczarek i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach oraz segregacja odpadów wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich w odpowiednich pojemnikach,
– usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych, odkurzanie wycieraczek
– porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, podajniki na mydło, ręczniki i papier itp.),
– bieżące uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.
– mycie zlewozmywaka i blatów, stołu w pomieszczaniu socjalnym

2. RAZ W TYGODNIU:
– ścieranie kurzy z półek obok książek,
– mycie szklanych drzwi, szklanych poręczy (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie regałów wystawienniczych (łącznie ze zdjęciem książek),
– mycie luster oraz glazury ściennej we wszystkich pomieszczeniach (w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w tygodniu),
– mycie góry regałów,
– odkurzanie kanap

3. RAZ W MIESIĄCU
– mycie koszy na śmieci,
– mycie grzejników,
– czyszczenie krzeseł,
– mycie wózków do książek.

4. RAZ NA TRZY MIESIĄCE
– mycie całościowe regałów (łącznie ze zdejmowaniem książek) oraz pozostałych regałów,
– sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i przyległych .

5. RAZ NA PÓŁ ROKU
– pranie tapicerki meblowej,
– Czyszczenie rolet i żaluzji.

Zamawiający informuję, że:
1) Każda część zamówienia będzie oceniana jako odrębne postepowanie.
2) Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
3) Termin wykonania usługi od 01.01.2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów cywilnoprawnych osób, które będą pracować na obiekcie w ciągu tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
Zamawiający zapewni na filiach odkurzacze oraz maszyny szorująco – zbierające. Materiały eksploatacyjne do przedmiotowych urządzeń oraz środki chemii gospodarczej i środki higieniczne zapewnia Wykonawca. Urządzenie i środki chemiczne do prania wykładziny dywanowej zapewni Wykonawca.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.
1) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
2) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu.
4) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu zamówienia, zmieniając odpowiednio opisy poszczególnych pozycji z „brutto” na „netto”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia danej części postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2018 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
– za pośrednictwem faksu (71) 364-69-68 wew. 640 lub
(nr faksu)
– za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Początek strony