Centrum Innowacji PRZEJŚCIE

Filia nr 13 MBP we Wrocławiu
ul. Świdnicka 19
50-066 Wrocław


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 71 798 64 99

fcb logo male

instagram logo

ZAPRASZAMY

 

poniedziałek 10–19
wtorek 10–19
środa 12–16
czwartek 10–19
piątek 10–19
sobota 10–15

Od 5 stycznia 2019 roku CI Przejście będzie czynne w soboty w godz. 10.00-15.00.

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W FILII NR 13 - Centrum Innowacji PRZEJŚCIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udziału w warsztatach zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki uczestników warsztatów twórczych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Filia nr 13 - Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław (zwanym dalej CI PRZEJŚCIE).
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach wymienionych w pkt. 1 Regulaminu jest wypełnienie i podpisanie przez jego uczestnika deklaracji udziału w zajęciach (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie opłaty. Warunkiem udziału w zajęciach bezpłatnych jest także złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację uczestnictwa podpisują rodzice/opiekunowie prawni uczestnika. Deklaracja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku deklaracji złożonej elektronicznie uczestnik lub opiekun prawny uczestnika małoletniego przesyłają skan podpisanej deklaracji.
 3. Regulamin nie dotyczy warsztatów prowadzonych w CI Przejście na podstawie odrębnych umów zawartych z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Podmioty prowadzące te warsztaty ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
 4. Aktualna oferta warsztatów CI Przejście jest dostępna na stronie www.biblioteka.wroc.pl/przejscie
 5. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych CI PRZEJŚCIE,
  b. rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych CI PRZEJŚCIE,
  c. nieodpłatne przeniesienie na CI Przejście autorskich praw majątkowych do utworów (w tym prac plastycznych) powstałych podczas warsztatów.
 6. CI PRZEJŚCIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie o czym poinformuje na stronie www.biblioteka.wroc.pl/przejscie

 

II. ORGANIZACJA WARSZTATÓW / ZAPISY

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez stronę internetową www.biblioteka.wroc.pl/przejscie, u pracownika CI PRZEJŚCIE, telefonicznie nr : 71 798 64 99 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i trwają do wyczerpania miejsc przewidzianych w harmonogramie poszczególnych warsztatów.
 2. W warsztatach mogą brać udział tylko osoby zapisane. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty za zajęcia.
 3. W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości osób w danych warsztatach grupowych, CI PRZEJŚCIEzastrzega sobie możliwość rezygnacji z utworzenia warsztatów.
 4. Na warsztatach realizowany jest wyłącznie program prowadzącego, zaakceptowany przez kierownika CI PRZEJŚCIE. Uczestnik zobowiązany jest do jego realizacji, a także do przestrzegania Regulaminu, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz wymagań stawianych przez prowadzącego. Uczestnik utrudniający pracę prowadzącemu lub utrudniający korzystanie innym z zajęć może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów decyzją prowadzącego lub kierownika CI PRZEJŚCIE.
 5. Uczestnik na własną odpowiedzialność i ryzyko bierze udział w warsztatach. Uczestnik uwzględniając stan swego zdrowia, zalecenia lekarza i predyspozycje powinien przed zapisaniem się na warsztaty zapoznać się
  z zagrożeniami wynikającymi z udziału w warsztatach. Ponadto uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego warsztaty. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zapoznać się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń.
 6. Deklaracja uczestnictwa w warsztatach jest jednocześnie oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

 

III. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI WARSZTATOWEJ

 1. Przestrzeń warsztatowa wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W ustaleniu z prowadzącym dopuszcza się używanie materiałów własnych uczestników, szczególnie z odzysku.
 2. Powstałe w trakcie warsztatów prace stanowią własność uczestnika. Spośród nich prowadzący zajęcia wytypuje 3 prace, które nieodpłatnie staną się własnością CI PRZEJŚCIE i zostaną przeznaczone na potrzeby wystaw i kiermaszów. Zależnie od autorskiego programu warsztatów, na własność CI PRZEJŚCIE przechodzą nieodpłatnie wskazane przez prowadzącego prace zbiorowe (np. elementy scenograficzne). Nieodebrane przez 14 dni, licząc od daty zakończenia warsztatów, prace przechodzą nieodpłatnie na własność CI PRZEJŚCIE.
 3. Materiały, narzędzia, sprzęt i inne elementy wyposażenia przestrzeni warsztatowej i będące własnością CI PRZEJŚCIE nie mogą być wynoszone poza CI PRZEJŚCIE. Uczestnicy mogą korzystać z w/w zasobów wyłącznie na terenie CI PRZEJŚCIE.
 4. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o mienie CI PRZEJŚCIE, szczególnie dbałość o wykorzystywane materiały, narzędzia i urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia mienia CI PRZEJŚCIE wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący warsztatów .
 5. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w CI PRZEJŚCIE regulaminu BHP i instrukcji p.poż.

 

IV. OPŁATY

 1. Opłaty za zajęcia jednorazowe, jak i za cykl zajęć przyjmowane są z góry, niezależnIe od frekwencji uczestnika. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie. W przypadku nieutworzenia lub rozwiązania grupy w wyniku braku wystarczającej ilości osób, wniesione opłaty zostaną zwrócone. Cennik opłat stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy gotówką w punkcie informacyjnymCI PRZEJŚCIE lub przelewem na konto PKO BP SA I Oddział we Wrocławiu nr 68 1020 5226 0000 6002 0479 6183. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę warsztatu, miesiąc, którego dotyczy opłata (np. Anna Nowak, druk 3D/ level1/data ). Na prośbę uczestnika – CI PRZEJŚCIE wystawia faktury, po podaniu danych na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat od uczestników.
 4. Uczestnik jest zobligowany do terminowego wnoszenia opłat - z góry. Brak wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia - aż do okresu jej uregulowania. Za opuszczone z tego powodu zajęcia nie przysługuje rekompensata finansowa.
 5. CI PRZEJŚCIE nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z powodu niewłaściwego zachowania.
 6. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika nieobecności w wymiarze minimum 50% cyklicznych zajęć[1], istnieje możliwość częściowego zwrotu wpłaconej kwoty. Warunkiem częściowego zwrotu wpłaconej kwoty jest pisemne zgłoszenie nieobecności w punkcierecepcyjnym CI PRZEJŚCIE lub mailowe na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tygodniowymwyprzedzeniem. Brak takiego zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do pełnej opłaty.

 

V. ZWOLNIENIE Z OPŁAT / ODRABIANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku uczęszczania na warsztaty dwóch lub więcej osób z jednej rodziny, a także udziału uczestnika w kilku - w dwóch lub więcej warsztatach - obowiązuje 25 % RABAT FAMILIJNY obejmujący każdy z warsztatów. W tytule przelewu należy dopisać informację RABAT FAMILIJNY. W przypadku braku takiego zapisu i przelania pełnej kwoty nie obowiązuje rekompensata.
 2. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty za udział w warsztatach o 50 %, na podstawie wniosku przesłanego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ich udział w zajęciach następuje po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.
 3. Udzielone rabaty nie podlegają sumowaniu. Wybór jednego rabatu należy do uczestnika warsztatów.
 4. Rezygnację z warsztatów uczestnik zgłasza pisemnie w punkcie recepcyjnym CI PRZEJŚCIE lub mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w przeciwnym razie zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty za okres do momentu jej zgłoszenia. Rezygnacja może dotyczyć wyłącznie warsztatów cyklicznych. Uczestnikowi, który zrezygnuje z warsztatów po uiszczeniu opłaty za cykl nie przysługuje rekompensata finansowa.
 5. W przypadku nieobecności prowadzącego, zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane w ustalonym
  z uczestnikami terminie.

 


[1] Zajęcia cykliczne – to warsztaty realizowane 4 i więcej razy w miesiącu

 

Newsletter MBP

captcha 
Regulamin
Bądź na bieżąco: nowości na półkach MBP, organizowane imprezy, spotkania autorskie, warsztaty i konkursy.

Początek strony